login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego

oraz ulicy Bartosza Głowackiego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Chojnowa uchwały nr XV/63/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego.

 

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) informuję:

o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej wraz z projektem planu miejscowego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Chojnowie:

 

Urząd Miejski w Chojnowie

Pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów

 

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                            Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie