XIII CHOJNOWSKIE DYKTANDO

02 czerwca 2016 r.

Dom Schrama

 

Organizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

 

REGULAMIN

I Cele konkursu:

1.      Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

2.      Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

3.      Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

1.      Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

2.      W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

3.      W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

4.      Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 31 maja 2016 r. oraz w dniu dyktanda, w Domu Schrama:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

1.      Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

2.      W skład Jury wchodzą: Aneta Czapska, Klaudia Dominiak, Małgorzata Graban,
Ewa Kantor, Anna Pauch, Lucyna Spes, Beata Wawrzeńczyk, Ewa Wołoszyn,
Ewa Więcek. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

3.      Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

4.      Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

5.      Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.      Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.

 

 

IV Przebieg Dyktanda

1.      Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

2.      Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

3.      Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

4.      Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

5.      Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

6.      Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

7.      Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 04 czerwca 2016 roku.

8.      Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 04 czerwca 2016 podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

9.      Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

10.  Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

1.      Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

2.      Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

3.      Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 04 czerwca 2016 roku.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy, poprzez wypisanie KART UCZESTNICTWA i fakt przystąpienia do XIII CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych, wizerunku na czas i dla potrzeb przeprowadzenia oraz promocji DYKTANDA  na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2.      Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XIII Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

3.      Koordynatorem XIII CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna Spes, tel. 768188593KARTA UCZESTNICTWA OSÓB PEŁNOLETNICH (35.00 kb)


KARTA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (31.50 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie