OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chojnowa nr XLIII/216/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów, zmienionej uchwałą nr VI/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lutego 2016 r. do 23 lutego 2016r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pokój nr 12A, w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, sala nr 11.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.


Uwagi do ustaleń planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chojnowa na adres: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2016 r.

 

Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2016 r.

 

 

 

                                                                          Burmistrz Miasta Chojnowa

                                                                               Jan Serkies


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie