Starosta Legnicki informuje,
że od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy Powiatu Legnickiego
mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
 udzielanej w dwóch punktach, mieszczących się odpowiednio:


1) w Legnicy, pl. Słowiański 1, l piętro - pok. Nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):
W punkcie tym pomoc prawna jest udzielana zamiennie przez adwokatów i radców prawnych wyłonionych spośród osób wskazanych przez samorządy prawnicze.

2) w Chojnowie, ul. Rynek 20, l piętro, pok. Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):
Punkt prowadzi organizacja pozarządowa, tj. Fundacja w Służbie Wsi, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 42, we Wrocławiu.
W punkcie tym pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów na podstawie umów o współpracy, zawartych ze wskazaną powyżej organizacją pozarządową.

W obu tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

w poniedziałki i wtorki - od godz. 8.00 do godz.12.00

oraz w środy, czwartki i piątki - od godz. 11.00 do godz.15.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej [Dz. U. z 2015 r. poz. 1255],
pomoc taka jest udzielana osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r, poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie