W dniu 6.12.2016 Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jan Serkies, Burmistrz Chojnowa podpisali umowę w ramach projektu „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie". Projekt edukacyjny już się rozpoczął i będzie trwał do końca czerwca 2017 roku. Jego wartość to blisko 450 tys. złotych, a środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020.


Głównym celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych u 218 dziewczynek i 219 chłopców Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Projektem objętych zostanie łącznie 437 uczniów i 43 nauczycieli.

Projekt zakłada realizację zajęć rozwijających  szczególne uzdolnienia uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i zajęcia wyrównujące dla uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy. W projekcie przewidziano również zajęcia  z doradztwa zawodowego  dla uczniów najstarszych klas Gimnazjum. Projekt kładzie szczególny nacisk na przedmioty ścisłe i języki obce (zarówno dla uczniów uzdolnionych, jak ich tych z problemami edukacyjnymi). Realizacja projektu powinna przyczynić się do podniesienia wiedzy uczniów i  złagodzenia deficytów u  uczniów wymagających wyrównania kompetencji naukowych. Nauczyciele objęci wsparciem w projekcie nabędą umiejętności z zakresu posługiwania się TIK w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji, jak również realizacja projektu przyczyni się do odpowiedniego przygotowania nauczycieli do dokonywania diagnoz potrzeb uczniów oraz przygotowania dla nich indywidualnie dobranych  metod nauczania.


Zajęcia prowadzone będą za pomocą nowoczesnych technik nauczania TIK i metodą eksperymentu. W projekcie przewiduje się zakup platformy edukacyjnej i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie