ANKIETA

Szanowni Państwo,

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, przejęcie przez gminy „własności" odpadów, a tym samym obligatoryjne przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

W celu opracowania jak najlepszych rozwiązań nowego systemu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

 

1.   Zamieszkuję zabudowę: jednorodzinną / wielorodzinną (blok, kamienica etc.)*

2.  Adres zamieszkania …........................................................................................................................

3.  Liczba osób faktycznie zamieszkujących pod wyżej wskazanym adresem .......................................

4.  Częstotliwość opróżniania w miesiącu pojemników na odpady komunalne: ....................................

5.  Ilość posiadanych pojemników o pojemności: …..............................................................................,

6. Czy na nieruchomości zbierane są odpady w sposób selektywny?  TAK  /  NIE*

7. Szacunkowa ilość pojemników/worków 120 litrowych potrzebnych do  gromadzenia odpadów

      wyselekcjonowanych:

a) opakowania ze szkła,  plastiku, metali ( wywóz jeden raz w miesiącu):  ………………... szt.

b) makulatura,  tekstylia (wywóz raz na kwartał): ……………………………………….…. szt.

c) odpady niesegregowane (wywóz dwa  razy w miesiącu): ………………………………...szt.

8. Czy na nieruchomości powstają odpady zielone (części roślin)?: TAK / NIE*
    Jeśli tak, to jaka jest
szacunkowa ilość   wytwarzanych odpadów zielonych (m3 /rok):………………

9. W jaki sposób odpady biodegradowalne (odpady z terenów zieleni, spożywcze, kuchenne)  są zagospodarowane lub unieszkodliwiane*:      

    a) we własnym zakresie (np. kompostowane)                               b) przekazywane firmie  wywozowej           

  c) przekazywane jako odpady komunalne zmieszane

10.   Czy na nieruchomości deklaruje się  zbieranie odpadów w sposób selektywny?                               TAK   /    NIE*

11.  Czy na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza?                 TAK   /    NIE*

       Proszę podać nazwy podmiotów i rodzaj działalności:……………………………………………

12. Czy podmioty mają zawarte umowy na odbiór poszczególnych rodzajów odpadów? TAK /  NIE*

* - niepotrzebne skreślić


Dziękujemy za poświęcenie czasu!

 

U W A G A !!!          Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 20 maja 2012r.:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu (formularz w wersji doc dostępny jest tutaj)

- osobiście w Biurze Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego Chojnów, 59-225 Chojnów Plac Zamkowy 1

- Ankietę odbierać również będzie w lokalu mieszkalnym upoważniony przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie