KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, iż na podstawie art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Naliczenie opłat następuje na podstawie złożonej deklaracji (art. 6m cyt. ustawy).

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, burmistrz miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty (art. 6m. 2a cyt. ustawy).

Zatem nie ma obowiązku wysyłania harmonogramu opłat na 2018, jeżeli nie zmieniła się wysokość opłat.

Wpłat dokonuje się bez wezwania za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat.serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie