Chojnów, dnia 26.07.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

           W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566) uprzejmie informuję,  iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22  z  dniem 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a.       właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b.       posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c.       użytkownikami wieczystymi gruntów,

d.       posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Podmioty zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni  od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu miasta, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w  90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki do nich informacji o opłacie. Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca  III  kwartału br. W przypadku dużej ilości osób zobowiązanych, wielu wątpliwości interpretacyjnych , termin przekazania informacji może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio
od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona
z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Burmistrzowi Miasta Chojnowa w terminie do 15 września 2018r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie - pokój nr 6, I piętro  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Tel. 76 8186684

 


Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej  tutaj (60.00 kb),

a także w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok. nr 12,  IIp.

 

 

                                                                                 Burmistrza
                                                                                          Miasta Chojnowa
                                                                               Jan Serkies

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie