INFORMACJA

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA INFORMUJE,
ŻE SPISY WYBORCÓW W WYBORACH

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zarządzonych na dzień 26.05.2019r.

SĄ DOSTĘPNE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od dnia 06.05.2019r. do dnia 20.05.2019r.,

W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNOWIE


POKÓJ NR 1 - poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 7.30-15.30,
wtorek w godz. 7.30- 16.30,
piątek w godz. 7.30-14.30Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym spis wyborców został sporządzony czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (dostępnym w Urzędzie). Udostępnienie spisu do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również o powodzie skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie