Chojnów, dnia  08-12-2015 r.

GR.6220.15.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 z późn. zm),                                                    

z  a w  i  a  d  a  m  i  a

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbieranie złomu na nieruchomości położonej przy ul. Złotoryjskiej 2 w Chojnowie" na działkach nr 204/12, 204/13 i 204/16 w obrębie 3.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek, złożony do tut. organu w dniu 24.09.2014 r. (uzupełniony w dniach: 19.08.2015 r., 01.10.2015 r., 08.10.2015 r.,) przez firmę CINETA Teresa Cebula, ul. Złotoryjska 2, 59-225 Chojnów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80         i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Chojnowa, zaś organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (właściwy do dokonania uzgodnienia) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy (właściwy do wydania opinii sanitarnej).

Biorąc pod uwagę opinie powyższych organów, Burmistrz Miasta postanowieniem z dnia 17.11.2015 r., znak: GR.6220.15.2014, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu.

W dniu 07.12.2015 r. strona złożyła do tut. organu raport o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

• zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotychczasowymi stanowiskami organu opiniującego i uzgadniającego).

• składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262), w terminie 21 dni, od dnia 09.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.,    w Wydziale Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piętro, tel. 76 8188 684 wew. 110, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730 - 1530, wtorek w godz. 730 - 1630 i w piątek   w godz. 730 - 1430), e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu.


             
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Chojnowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 09.12.2015 r.,  poprzez zamieszczenie :

§       na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego,  pl. Zamkowy 1,

§       na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnowa (www. chojnow.eu ),

§       na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa (bip.chojnow.net.pl),

§       w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie