Odpady – informacje


Przypominamy, że umowa zawarta przez Gminę Miejską Chojnów na usługę wywozu odpadów komunalnych obejmuje odbiór wyłącznie następujących frakcji odpadów:

 

1. odpady  z tworzyw   sztucznych,   odpady   opakowaniowe   tworzyw   sztucznych i metali,   które należy zbierać do żółtego pojemnika  oznaczonego  napisem  „Metale i tworzywa  sztuczne", 

 

2.  odpady z papieru i tektury, które  należy zbierać  do  niebieskiego  pojemnika  oznaczonego  napisem  „Papier",

 

3. odpady szklane, które należy  zbierać do   zielonego   pojemnika   oznaczonego  napisem  „Szkło",

 

4.  bioodpady, które  należy zbierać do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „Bio", 

 

5. odpady zmieszane, które należy zbierać do czarnego pojemnika.

 

Wszelkie inne odpady, w tym odpady budowlane, takie jak np. gruz budowlany, materiały izolacyjne, resztki klejów czy farb , odpady  wielkogabarytowe,  m.in. meble, dywany, wykładziny,  elementy stolarki okiennej i  drzwiowej, zdemontowana armatura sanitarna czy wózki dziecięce a także zużyte opony nie podlegają odbiorowi  w ramach świadczonej usługi.

Natomiast na  podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.5 ust. 1 oraz § 2 obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów do utrzymywania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie porządkowym i sanitarnym zobowiązani są właściciele nieruchomości a nie służby komunalne.                    

Przypominamy, że każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK przy                                    ul. Kraszewskiego 1  bezpłatnie następujące odpady:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i odpady wielkogabarytowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),
13) odpady budowlane i rozbiórkowe (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),
14) zużyte opony (limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),
15) tekstylia i ubrania.


(szerokość: 750 / wysokość: 1060)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie