Wybory uzupełniające ławników sądowych

na kadencję 2016-2019


Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Radę Miejską Chojnowa wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego  w Legnicy w liczbie: 1 osoba, informujemy iż przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na  ławników

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 maja 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór  nr 1), do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (wzór nr 2).

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór nr 3),

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (wzór nr 4),

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (wzór nr 5),

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (wzór nr 6).

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników - przyjmowane są w BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA Pl. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 16.30 oraz piątek 7.30 - 14.30).

 

Karta zgłoszenia oraz pozostałe druki dostępnie są w biurze Rady Miejskiej oraz na stronach internetowych: bip.chojnow.net.pl oraz chojnow.eu.


Wzor nr 1 (226.91 kb)

Wzor nr 2 (37.05 kb)

Wzor nr 3 (146.22 kb)

Wzor nr 4 (147.03 kb)

Wzor nr 5 (160.12 kb)

Wzor nr 6 (221.50 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie