Aktualności

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚ I ICH PRACOWNIKÓW - EDYCJA II
Projekt Jest realizowany w ramach działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
data publikacji: 2020-01-23 12:41
 
ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje: § 1. Określa się: 1) obszar zapowietrzony w powiecie legnickim i złotoryjskim, obejmujący: a) w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice, b) w powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin, c) w powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, (osada) Kolonia Kwiatów, 2) obszar zagrożony w powiatach legnickim i złotoryjskim, obejmujący: a) w powiecie legnickim miasto Chojnów, b) w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice, c) w powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie, d) w powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce e) w powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice,Wojciechów, Zagrodno, f) w powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez (osady) Kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko. § 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 2) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków; 3) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych, 4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące; 5) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie. § 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się: 1) przemieszczania z i do gospodarstw utrzymujących drób, drobiu oraz innych ptaków bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni - bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 3) przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki – przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego; 5) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. § 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się: 1) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych; 2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące; 3) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie. § 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 1) przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj - bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 652 3) przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki – przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 5) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. § 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. § 7. Nakazuje się zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. § 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Legnicy i Złotoryi, Starostom Legnickiemu i Złotoryjskiemu, Komendantom Powiatowym Policji w Legnicy i Złotoryi, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i Złotoryi, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Legnicy i Złotoryi, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzowi Chojnowa i Wójtom gmin wymienionych w § 1.
data publikacji: 2020-01-22 14:08
 
Komunikat informacyjny dot. ptasiej grypy
W związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice, ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8, w dniach 17, 18 oraz 20 stycznia 2020 r. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkania miały służyć wypracowaniu planu działań, zmierzających do zminimalizowania skutków wystąpienia wirusa. Wirus ptasiej grypy H5N8 jest zupełnie niegroźny dla człowieka. Podjęto decyzje o zamontowaniu na terenie sołectwa Strupice mat dezynfekcyjnych oraz zamknięciu mniej uczęszczanych dróg w obrębie tej miejscowości. Ww. czynności zostały wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy przy niezawodnej pomocy Gminy Chojnów w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa. Na dziś, ognisko ptasiej grypy w Strupicach jest jedynym potwierdzonym. Nigdzie nie zaobserwowano również potencjalnych symptomów chorobowych, co jest optymistycznym prognostykiem. Nie wolno jednak lekceważyć zagrożenia, dlatego apeluję do wszystkich hodowców ptactwa, zarówno tych przemysłowych jak i hobbystycznych o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o warunki sanitarne hodowli oraz uważne obserwowanie i zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów. Proszę również o ścisłą współpracę i pełną realizacją zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, które zminimalizują ryzyko rozpowszechniania się choroby - mówi Starosta Legnicki. Zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych zachowanie daleko idącej ostrożności, w szczególności poprzez: - wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienie ptaków w budynkach inwentarskich, w których są utrzymywane, - zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasze przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków, - wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, - stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycie rąk w wodzie z mydłem, - stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, Wójta, Burmistrza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy.
data publikacji: 2020-01-21 13:10
 
Ogłoszenie dot. cateringu podczas DNI CHOJNOWA 2020
W dniach 06-07 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie organizuje tradycyjne obchody święta miasta – DNI CHOJNOWA. Oba dni zaplanowano w Rynku. Gwiazdami tegorocznych Dni będą zespoły: „FEEL” i „MIG” oraz występ Andrzeja Grabowskiego. Towarzyszyć im będzie 18. Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. Tradycyjnie zaplanowano też barwny korowód, występy taneczne, wokalne... Poszukujemy firmy cateringowej, która zapewni uczestnikom święta możliwość posilenia się, wytchnienia w cieniu parasoli, ochłodzenia napojami. Różnorodność propozycji – obok zaproponowanej ceny za udostępnienie na ten czas wyłączności – będzie dodatkowym atutem przy wyborze oferty.
data publikacji: 2020-01-10 11:58
 
OCHRONA IMPREZ W CHOJNOWIE 2020
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie będzie w roku 2020 organizatorem plenerowych wydarzeń, w trakcie których będziemy chcieli skorzystać z usług profesjonalnej ochrony. Stąd nasze pytanie skierowane do Państwa - czy i za jaką cenę (liczoną osoba/godzina) podejmiecie się ochrony.
data publikacji: 2020-01-10 11:55
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie