Chojnów 16 lipiec 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza do  złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie".

1.       Opis przedmiotu zamówienia.

Należy dokonać rozbiórki komina ceramicznego znajdującego się przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie (od strony podwórza), zgodnie z projektem rozbiórki oraz pozwoleniem na rozbiórkę stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Komin murowany w przyziemiu posiada przekrój 117x130 cm dla czterech dolnych segmentów średnio 270 cm każdy i o przekroju 80x80 cm dla trzech górnych segmentów o wysokości segmentu średnio 245 cm każdy.

Odległość komina od ściany budynku 4,50 m; od parkingu przychodni 5,00 m.

Rozbiórka może być prowadzona w dni wolne od pracy przychodni oraz w piątki od godz. 16.00 w pozostałe dni parking przychodni musi być dostępny dla personelu i pacjentów.

Należy usunąć gruz, uzupełnić brakujący grunt po usuniętych fundamentach, wyrównać i posprzątać teren, nanieść 10 cm humusu i obsiać teren trawą.

2.       Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o możliwości rozpoczęcia rozbiórki, jednak nie później niż do 15.10.2019 r.

 

3.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

3.1   Kryteria oceny i ich znaczenie:

cena oferty – 100%

3.2   Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenie punktów:

W celu przydzielenia punktów w kryterium cena należy ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt, pozostałym wykonawcom przydzielić punkty na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:

 

                                 cena najniższa

ilość punktów = ------------------------------------------- x 100

                                   cena badanej oferty

Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz dołączoną dokumentację określi cenę ryczałtową brutto, za jaką wykona w sposób kompleksowy całe zamówienie. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte, a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu.

4.       Miejsce i termin złożenia oferty: Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 59-225 Chojnów ul. Legnicka 12, pokój nr 22 do 23 sierpnia 2019 roku do godz. 1000.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:

Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie

 

5.       Termin i warunki płatności:

1.       Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

2.       Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

3.       Płatność dokonana będzie w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

 

6.       Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Bolesław Jakubiak

 

7.       Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy kserokopii uprawnień budowlanych i kserokopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej.

 

8.       Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO", informuję że:

a.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.

b.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.

c.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp".

d.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia.

e.      Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących  jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

f.        W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

g.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania danych Pani/Pana dotyczących.

h.      Nie posiada Pani/Pan prawa do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawa do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących i prawa sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9.       Dokumenty wymagane wraz z ofertą od wykonawców:

- wypełniony formularz ofertowy

- wypis z CEIDG lub KRS

- oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

 

                                                                      Bolesław Jakubiak – kierownik Przychodni

……...........……………………………………

                                                   Podpis kierownika Zamawiającego     

 

Załączniki:

1.       Pozwolenie na rozbiórkę komina (370.49 kb)

2.       Projekt rozbiórki komina (1.35 Mb)

3.        Wzór umowy (50.50 kb)                      

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                                                                              ……………………………………………

………………………………………………..                                                                                                      (miejscowość i data)

………………………………………………..

………………………………………………...

(dane składającego ofertę , tel. kontaktowy)

 

Formularz ofertowy

Składamy ofertę na zadanie pn.Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie"

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego za cenę ryczałtową brutto w wysokości:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

oświadczamy, że:

1.       Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

2.       Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

3.       Akceptujemy warunki, sposób rozliczania i płatności za przedmiotowe zamówienie opisane w zapytaniu ofertowym.

4.       Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny i osobowy niezbędny do realizacji zamówienia.

 

Do oferty załączam:

1.       …………………………………………………………

2.       …………………………………………………………

3.       …………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………….

                               (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

                                                                       w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie