Aktualności

Urząd Miejski w Chojnowie uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze
Na mocy porozumienia Gminy Miejskiej Chojnów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Urzędzie Miejskim w Chojnowie przy Placu Zamkowym 1, został otwarty Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Programu Czyste Powietrze. Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Czyste Powietrze możecie Państwo: Uzyskać informacje o zasadach Programu Czyste Powietrze i sposobie składania Wniosku o dofinansowanie; Otrzymać materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze; Skorzystać z bezpiecznego pod względem poufności i ochrony danych osobowych stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, gdzie będzie możliwość złożenia Wniosku przez Portal Beneficjenta oraz wydrukować kopię Wniosku; Złożyć Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej, który zostanie przekazany do WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział w Legnicy ul. Okrzei 16; Uzyskać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Informacje i porady w sprawie Programu udzielane będą: drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 76 8186681 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail czystepowietrze@chojnow.eu oraz po uprzednim umówieniu się telefonicznie - osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 10 w poniedziałki w godz. 9:00 – 11:00 we wtorki w godz. 14:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 10:00 w czwartki, w godz. 13:00 – 15:00 w piątek w godz. 9:00 – 11:00 Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/ https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w Programie "Czyste Powietrze" - film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=oOi5ainC30A
data publikacji: 2021-06-15 15:31
 
Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.
data publikacji: 2021-06-14 15:06
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje, że na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń informuje, że w wyniku powyższej zmiany obszar gminy Chojnów w powiecie legnickim został włączony do obszaru objętego ograniczeniami I (tj. strefy podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują ani przypadki, ani ogniska ASF). W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami I stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 290 z późn.zm.) nakazuje się: 1) utrzymywanie świń w gospodarstwie: a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi, b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu; 3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych; 4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed: a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję) – a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego; 4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie; 5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia; 6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń; 7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności; 8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. 9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie; 10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 11) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym pomieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczania na obszarze ochronnym. Zakazuje się: 1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń; 2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. 3) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom; 4) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem; W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami I dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy zamiar uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa. Świnie te muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń musi zostać poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstanie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przez przemieszczeniem tych świń. Posiadacz świń informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami I. Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24 h od zdarzenia.
data publikacji: 2021-06-11 12:54
 
Punkt Szczepień w Chojnowie:
Punkt Szczepień w Chojnowie:
data publikacji: 2021-06-07 08:50
 
Dyżury aptek w czerwcu
Dyżury aptek w czerwcu
data publikacji: 2021-06-02 13:52
 
<< nowsze | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie