Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy Filia Chojnów informuje, że
Powiatowy Urząd Pracy Filia Chojnów informuje, że dysponuje limitem środków na rok 2021 w ramach Funduszu Pracy, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym, zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z pomocy Urzędu Pracy. Pracodawcom oferujemy: - prace interwencyjne w pełnym wymiarze – okres refundacji do 6 miesięcy, refundacja wynagrodzenia 1.200,00 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty - prace interwencyjne na ½ etatu – okres refundacji do 6 miesięcy, maksymalna wysokość refundacji wynagrodzenia 1.400,00 zł, oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty - roboty publiczne /mogą być organizowane przez powiaty i gminy/ wysokość refundacji do uzgodnienia nie wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, oraz składka na ubezpieczenie społeczne, refundacja przez okres do 6 miesięcy - staże, wysokość stypendium 1.440,00 zł brutto - dofinansowanie wynagrodzenia osoby powyżej 50 roku życia, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.400,00 zł, a w przypadku osoby powyżej 60 roku życia możliwość refundacji przez okres 24 miesięcy. - zatrudnienie osoby do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.200,00 zł - refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do kwoty 24.000,00 zł, Osobom bezrobotnym oferujemy: - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do kwoty 24.000,00 zł - szkolenia indywidualne, które będą realizowane po uprawdopodobnieniu zatrudnienia po ukończonym szkoleniu - bony za zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w wysokości 9.000 zł w przypadku podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania w odległości min 80 km, lub gdy czas dojazdu w dwie strony wynosi min 3 godziny - zwrot kosztów dojazdu do pracy, w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, na skierowanie urzędu pracy - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, lub osobą zależną Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły i realizowane do wyczerpania środków na poszczególne formy. Należy nadmienić, że po każdej formie pomocy, wymagana jest efektywność zatrudnieniowa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju , Pracy i Technologii Szczegółowych informacji udziela Danuta Rajczakowska Tel 76 818 85 25, lub 76 818 69 78 wew. 22
data publikacji: 2021-01-12 11:39
 
Awaria telefonu w Urzędzie Miejskim
Szanowni Państwo, Informujemy, że nastąpiła awaria numeru głównego do Urzędu Miejskiego 76-188-285. Bez zmian funkcjonują numery do wydziałów: Spraw Obywatelskich - 76-8188-505 Organizacyjny – 76-8188-463 Rozwoju Gospodarczego – 76-8186-681 Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – 76-8186-684 Obecnie trwa usuwanie awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
data publikacji: 2021-01-11 12:51
 
O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów: uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym 1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym Terminy Realizacja programu: lata 2018-2029 Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r. Nabór wniosków Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW. Warunki dofinansowania W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: - został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, - zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal Więcej informacji na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
data publikacji: 2021-01-08 11:49
 
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego przypomina
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego przypomina o obowiązku utrzymania bieżącego porządku i czystości chodników przylegających do nieruchomości. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
data publikacji: 2021-01-05 14:33
 
Sprawca zniszczeń zatrzymany
Dziś Urząd Miejski w Chojnowie otrzymał informację dot. ustalenia tożsamości sprawcy zniszczeń ozdób świątecznych w Rynku. Sprawa zakończyła się szybko dzięki monitoringowi miejskiemu oraz licznym telefonom świadków zdarzenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczyli w ustaleniu sprawcy zniszczeń i policji za natychmiastową reakcję. Ozdoby zostały naprawione przez pracowników Urzędu Miejskiego i mamy nadzieję, będą sprawiać jeszcze dużo radości w najbliższym czasie.
data publikacji: 2020-12-29 16:23
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie