Aktualności

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.
data publikacji: 2021-06-14 15:06
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje, że na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń informuje, że w wyniku powyższej zmiany obszar gminy Chojnów w powiecie legnickim został włączony do obszaru objętego ograniczeniami I (tj. strefy podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują ani przypadki, ani ogniska ASF). W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami I stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 290 z późn.zm.) nakazuje się: 1) utrzymywanie świń w gospodarstwie: a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi, b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu; 3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych; 4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed: a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję) – a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego; 4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie; 5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia; 6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń; 7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności; 8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. 9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie; 10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 11) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym pomieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczania na obszarze ochronnym. Zakazuje się: 1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń; 2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. 3) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom; 4) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem; W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami I dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy zamiar uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa. Świnie te muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń musi zostać poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstanie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przez przemieszczeniem tych świń. Posiadacz świń informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami I. Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24 h od zdarzenia.
data publikacji: 2021-06-11 12:54
 
Punkt Szczepień w Chojnowie:
Punkt Szczepień w Chojnowie:
data publikacji: 2021-06-07 08:50
 
Dyżury aptek w czerwcu
Dyżury aptek w czerwcu
data publikacji: 2021-06-02 13:52
 
16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do projektu "Wakacje z WOT"
16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do projektu "Wakacje z WOT"
data publikacji: 2021-06-02 13:31
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie