Aktualności

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł; • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł; • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł. Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc. Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.
data publikacji: 2021-06-02 13:22
 
Punkt Szczepień w Chojnowie przy ul. Matejki 1 zachęca do szczepień nastolatków.
Rejestracji można dokonać: - telefonicznie na bezpośredni numer do Punktu Szczepień w Chojnowie, tel. 536 052 680 - osobiście w Punkcie Sczepień w Chojnowie w godz.: 9:00 – 17:00 - przez całodobową bezpłatną infolinię: 989 - na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl
data publikacji: 2021-06-02 13:18
 
Kontakt z policją
Jak skontaktować się z chojnowską policją? Okazuje się, że wielu mieszkańców ma problem z odnalezieniem właściwego numeru telefonu łączącego bezpośrednio z Komisariatem Policji w Chojnowie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników podajemy numery telefonów – do jednostki, dzielnicowych i dla utrwalenia także numery alarmowe. Komisariat Policji w Chojnowie - tel. 47 87 414 20 W kontakcie ma pomóc uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" aplikacja mobilna "Moja Komenda". Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dzięki aplikacji można odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić, jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, czy wysłać wiadomość e-mail. mł. asp. Sławomir Nowak telefon służbowy 47 87 462 04 kom. 797 306 296 asp. Krzysztof Ciepły telefon służbowy - 47 87 462 04 kom. 797306293 mł. asp. Grzegorz Dziedzic telefon służbowy - 47 87 462 04, kom. 797306295 sierż. szt. Radosław Jochna telefon służbowy - 47 87 462 18, kom 797306291 asp. szt. Piotr Demiańczuk telefon służbowy - 47 87 462 18 kom. 797306292 sierż. szt. Piotr Górnicki telefon służbowy - 47 87 462 18 kom. 797 306 294 mł. asp. Dawid Sokołowski telefon służbowy - 47 87 462 18 kom. 797 306 290 Numery alarmowe 112 lub 997.
data publikacji: 2021-06-02 10:37
 
Trwają konsultacje społeczne Cyklostrady Dolnośląskiej
W zaprezentowanym przez zarząd województwa projekcie „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” znalazło się kilkanaście propozycji ich przebiegów, które będą osią powstającej Cyklostrady Dolnośląskiej. Dokument właśnie trafił do konsultacji społecznych, a swoje opinie można zgłaszać do 10 czerwca. - Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówi marszałek Cezary Przybylski. Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1800 km tras, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową. - Czekamy na uruchomienie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, dzięki którym w dużej mierze będzie realizowana Cyklostrada. Oczywiście budowa całego systemu tras w regionie będzie oparta o współpracę z samorządami, również przy ich współudziale finansowym. Wspólnie stworzymy przełomowy w skali kraju produkt turystyczny – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko. Uwagi do projektu Cyklostrady można składać do 10 czerwca poprzez stronę internetową urzędu marszałkowskiego, drogą mailową na adres rower@irt.wroc.pl, a także po raz pierwszy poprzez Geoportal Dolnośląski. Ta ostatnia forma daje także możliwość proponowania na mapie nowych przebiegów odcinków Cyklostrady. Formularz dostępny jest pod adresem https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109 gdzie w menu po lewej stronie należy wybrać rodzaj składanych uwag. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały w ostatnich 4 latach. W 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku. Dokument podpisano podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego zorganizowanego m.in. przez urząd marszałkowski i Instytut Rozwoju Terytorialnego. Trasa Blue Velo nawiązuje do modelu długodystansowych szlaków rowerowych prowadzonych wzdłuż dolin rzecznych, takich jak np. Łabska Trasa Rowerowa czy ścieżka wzdłuż Dunaju. Dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu trasy te stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez który przebiegają, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne. Podlegający marszałkowi województwa Instytut Rozwoju Terytorialnego zaangażowany jest w szereg projektów związanych z tematyką rowerową. Są wśród nich „Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie dolnośląskim - mobilność rowerowa w codziennych dojazdach Dolnoślązaków”, czy koncepcja dotycząca standardów projektowych i wykonawczych dla powstającej w regionie infrastruktury rowerowej. Szczególnie ważna jest ta ostatnia inicjatywa, ponieważ to ona określa sposób projektowania i budowy przyszłych tras. Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem m.in. środków z Unii Europejskiej, a biorąc pod uwagę fakt, że część tras rowerowych jest już gotowa, szacowany koszt realizacji Cyklostrady Dolnośląskiej wyniesie około 850 mln zł. Pewne inwestycje są jednak konieczne, aby sieć mogła spełniać standardy bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności – była dostępna dla wszystkich rowerzystów, bez względu na wiek, sprzęt, sprawność czy zasobność portfela. – Cyklostrada Dolnośląska to prawie 1800 kilometrów tras rowerowych. Mamy nadzieję zrealizować go w ciągu najbliższych trzech-czterech lat we współpracy z gminami dolnośląskimi - tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – To będą trasy turystyczne, długodystansowe, przebiegające nie tylko przez nasz region, ale także przez sąsiednie województwa i będą się łączyć z trasami w Niemczech i Czechach. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląska, które przez to odwiedzi więcej osób wspierających w ten sposób naszą regionalną turystykę – dodaje. Główne trasy rowerowe regionu tworzą sieć o długości prawie 1800 km. Sieć to 11 głównych tras, w tym 5 tras krajowych, stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP: • Trasa krajowa nr 9 - EV 9 (Adriatyk - Bałtyk) • Trasa krajowa nr 3 - Blue Velo (Ołomuniec - Bałtyk) • Trasa krajowa nr 12 Słubice – Katowice • Trasa krajowa nr 6 - Trasa Via Regia (Drezno – Kijów) • Trasa krajowa nr 8 (Wrocław – Warszawa) Cyklostrada Dolnośląska w swoim założeniu ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła ważny element lokalnej sieci transportowej. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, a obecny rozwój techniki pozwala na użytkowanie rowerów na znacznie dłuższe odległości. Dzięki temu rower staje się realną alternatywą w codziennych dojazdach do pracy, do szkoły czy do sklepu. Dzięki temu główne trasy rowerowe regionu mogą służyć zarówno rekreacji, turystyce, jak i komunikacji. Dlatego Cyklostrada Dolnośląska zdecydowanie poprawi dostępność transportową regionu poprzez połączenie ich z regionalnym transportem kolejowym. Rozwijając tę formę transportu samorząd województwa realizuje jednocześnie cele określone w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej. - Najważniejsze cele, które chcemy osiągnąć to oczywiście w dalszej perspektywie neutralność klimatyczna, a także multimodalność transportowa - czyli zintegrowanie różnych form przemieszczania się (w tym rowerowego) w regionie. Zachęcam do kontaktu z nami i przekazywania uwag do projektu poprzez strony internetowe urzędu marszałkowskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a także poprzez Geoportal Dolnośląski – podsumowuje Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
data publikacji: 2021-06-01 14:59
 
➡Plan na weekend? Spisz się na https://spis.gov.pl/!
Plan na weekend? Spisz się na https://spis.gov.pl/! Drodzy Mieszkańcy Chojnowa trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Według danych dotychczas spisało się ponad 22% mieszkańców Chojnowa. Przypominamy, że spis jest obowiązkowy. Zachęcamy aby pomagać w samospisie osobom starszym ze swoich rodzin. Można również skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego w Domu Schrama. Przypominamy również, że rachmistrzowie nie chodzą po domach!
data publikacji: 2021-05-28 13:42
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie